Projekt dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Integracja, Działanie 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 6.1.1. Aktywizacja Społeczno-Zawodowa – mechanizm ZIT.

Celem  projektu jest: Zwiększona liczba trwałych miejsc świadczonych usług społecznych.

Dofinansowanie projektu ze UE: 543 849,62 zł

Okres realizacji: 01.07.2018 r. – 31.12.2020 r.

Projekt Centrum Usług Społecznych to element kompleksowej rewitalizacji Centrum Kartuz, skierowany jest do 55 osób – klientów pomocy społecznej zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar nr 1 Centrum określonego w Gminnym Programie Rewitalizacji Kartuz, spełniających co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Działania w projekcie skierowane są do rodzin, osób niesamodzielnych oraz opiekunów osób niesamodzielnych. 

Realizatorem projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kartuzach w partnerstwie z Centrum Psychologiczno-Pastoralnym  „Więź” z Tczewa oraz Spółdzielnią Socjalną Kaszubska Ostoja z Kartuz. Zadania przypisane partnerom będą realizowane w Centrum Usług Społecznych Kartuzy.